هادی سیم مفتولی

دستورات مهم سیم با هادی تک مفتولی

مقررات مربوط به کلا س یک سیم ها با هادی مفتولی چگونه است؟ سطح مقطع های لازم برای این کلاس کدام است؟ شکل هادی این نوع سیم در چه سطح مقطعی قرار دارد؟ ویژگی های این کلاس هادی در چیست؟

بیشتر بخوانید