عرضه کابل فیبر نوری

عرضه کابل فیبر نوری سینگل مود ۴۸ کور

در عرضه کابل فیبر نوری سینگل مود با تعداد کور ۴۸ بیشتر انواع یا Kind تولید شده پوشش داده می شود و مطابق سفارشها آماده تحویل می گردد. 

بیشتر بخوانید

عرضه و فروش کابل فیبر نوری

آیا کابل هی فیبر نوری می توانند به صورت هوایی یا در زیر آب نصب شوند؟ آیا کابل های فیبر نوری در صنایع نظامی و پزشکی هم کاربرد دارند؟

بیشتر بخوانید