سیم هوایی آلومینیومی

تامین سیم هوایی آلومینیومی

سیم هوایی آلومینیومی نامیست که به ظاهر معرف یک محصول است؛ اما در حقیقت گروهی از هادی های مورد استفاده در خطوط هوایی را شامل می شود که شرایط جداگانه ای برای تامین آنها وجود دارد.

بیشتر بخوانید