سفارش قطعات الکترونیکی

سفارش عمده قطعات الکترونیکی ترایاک

تریاک وسیله ای است که میتواند در هر دوجهت هدایت کند وغالبا در کنترل فاز ac استفاده می شود . هر تریاک را میتوان همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده به صورت اتصال موازی – معکوس دو SCRکه دارای گیت مشترک هستند ،در نظر گرفت .

بیشتر بخوانید

سفارش عمده قطعات الکترونیکی در شیراز

سفارش عمده قطعات لکترونیکی در شیراز از چه طریقی امکان پذیر می باشد؟ آیا قطعات الکترونیکی با کیفیت اصلی به شیراز ارسال خواهد شد؟

بیشتر بخوانید