ساختمان کابل

ساختمان کابل شامل چیست؟

ساختمان کابل شامل چه اجزایی است؟هادی چیست؟وظیفه هادی ها در کابل چیست؟ عایق چیست؟ حفاظ چیست؟ زره چیست؟ وظیفه زره چیست؟

بیشتر بخوانید

ساختمان کابل و محل استفاده از آن ها

کابل ها براساس نوع کاربردی که دارند بسیار گوناگون هستند و در بازار به شکل ها و ضخامت های مختلف وجود دارند. نوع استفاده از کابل ها تعیین کننده، نوع، شکل، اجزاء، سطح مقطع و بسیاری از تغییرات دیگر هستند.

بیشتر بخوانید